STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejszy dokument określa przyjęte przez NORSTAT standardowe warunki sprzedaży i płatności.

Płatność

Wszystkie akty sprzedaży przedstawione przez NORSTAT posiadają 15 dniowy okres odroczenia płatności bez pobierania odsetek. Nieterminowa płatność skutkuje dodatkowym obciążeniem w wysokości stopy referencyjnej + 8 punktów procentowych (rocznie). Duże projekty (> 15 000 EUR) będą fakturowane na zasadzie przedpłaty, przy czym 50% z uzgodnionej sumy będzie płatne w momencie podpisania kontraktu, a pozostałe 50% przy zakończeniu projektu lub przetransferowaniu danych. Istnieje możliwość fakturowania comiesięcznego, jeżeli projekt trwa ponad 2 miesiące, jednakże tylko na drodze porozumienia.

Wycena opiera się na kursie walutowym z dnia oferty. NORSTAT zastrzega sobie prawo do ponownej negocjacji / modyfikacji oferty, jeżeli kurs walutowy ulegnie zmianie o ponad 5% od daty przedstawionej oferty.

Rozszerzenie i ważność oferty

Wszystkie pisemne i ustne oferty przedstawione przez NORSTAT są ważne przez 1 miesiąc od daty ich przedstawienia, chyba, że zostało to uzgodnione inaczej. Wszystkie wykonane zadania wykraczające poza te, określone w pierwotnej ofercie, będą fakturowane na podstawie aktualnych stawek godzinowych NORSTAT w porozumieniu z klientem. NORSTAT zastrzega sobie prawo do ponownej negocjacji uzgodnionej ceny, jeżeli projekt ulegnie wydłużeniu lub oferta kupna została przygotowana w oparciu o brakujące lub niekompletne informacje od klienta.

Odwołanie lub opóźnienia

Przy odwołaniu uzgodnień związanych z projektem, klient zapłaci kwotę w wysokości 10% uzgodnionej ceny oraz zostanie obciążonymi rzeczywistymi kosztami poniesionymi do danej daty. Przy opóźnieniu projektu lub części projektu, doliczane będą dodatkowe koszty, które w związku z tym poniesie NORSTAT.
Dotyczy to również wszelkich dodatkowych kosztów, które powstaną w wyniku niewłaściwego doboru danych dostarczonych przez klienta.

Poufność

Strony zachowają obustronną poufność w odniesieniu do projektów, tajemnic handlowych, pomysłów i produktów. Dotyczy to również wszelkich informacji, które nie stanowią wiedzy ogólnodostępnej, ale są udostępnione drugiej stronie w związku z wykonywanym projektem.

Prawa ustawowe

NORSTAT posiada wszelkie prawa ustawowe do ofert kupna i sprzedaży dla danego projektu, zaproponowanego przez NORSTAT, nie włączając w to uzgodnionej opłaty za związaną z nim pracę. Takie oferty kupna i sprzedaży są chronione prawem przed ich możliwym wykorzystaniem przez konkurentów NORSTAT.

Wszystkie dane, kwestionariusz, powiązane z tym analizy i raporty pozostają własnością klienta. Wyjątek stanowią badania konsorcjalne lub ujednolicone produkty i projekty, do których NORSTAT posiada prawa patentowe. Klient gwarantuje, że żadne dane osobowe nie będą zbierane przy okazji przeprowadzania wywiadów, nadawania plików cookie oraz dokonywania innych pomiarów przez klienta, realizowanych w połączeniu z usługami lub produktami dostarczanymi przez Norstat.

Metody analityczne, środki techniczne i systemy komputerowe zastosowane w danym projekcie nie należą do klienta, a klient nie posiada do żadnego z nich wyłącznych praw. Obejmuje to projekt i szatę graficzną raportów online, portali internetowych klienta, formularzy i raportów.

Publikacje

W momencie opublikowania wyników projektów ukończonych przez NORSTAT, wymaga się podania zarówno nazwy klienta, jak i nazwy firmy NORSTAT. Należy zauważyć, że szczególnie ważne jest opublikowanie możliwych zastrzeżeń i wątpliwości dotyczących limitu doboru badanych próbek w odniesieniu do badań internetowych.

Jeżeli opublikowane zostaną niepoprawne liczby lub fragmenty wprowadzające w błąd, NORSTAT zastrzega sobie prawo do publikacji wyników z tego samego badania w celu przedstawienia bardziej odpowiedniej i neutralnej informacji.

Odszkodowanie

NORSTAT nie jest ograniczony możliwymi błędami w ofercie sprzedaży, które są przyjęte, jako oczywiste przez obie strony. Takie błędy są przedmiotem natychmiastowej wymiany informacji bez nieuzasadnionej zwłoki. W przypadku pojawienia się błędów w wynikach raportów z powodu niepoprawnych danych, list wyboru, itd., dostarczonych przez klienta, NORSTAT wprowadzi poprawki na koszt klienta.
W przypadku pojawienia się z winy NORSTAT błędów w wynikach badań lub raportach, zobowiązania NORSTAT ograniczają się do wprowadzenia poprawek, których kosztami nie obciąża się klienta. Oprócz ww., Krajowe Prawo Handlowe (National Trade Law), reguluje kwestie odszkodowań i ogólnej naprawy błędów.
Pod żadnym warunkiem NORSTAT nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe poniesione przez klienta w rezultacie wykorzystania przez niego danych lub wyników badań zebranych przez NORSTAT.

Siła wyższa

NORSTAT nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie spowodowane zdarzeniami powstały z powodu klęsk żywiołowych, interwencji rządowych, nałożonego embargo, strajków, problemów z siłą roboczą, usterek sprzętowych, pogody, trendów rynkowych lub wszelkich innych przyczyn, na których działanie NORSTAT nie ma wpływu.

Rozstrzyganie sporów

Zarówno klient, jak i NORSTAT są zobowiązani do przestrzegania zasad etycznych, jak i wytycznych opublikowanych przez ESOMAR. Klient musi wiedzieć, że NORSTAT jest zobowiązany działać w ramach wytycznych przedstawionych przez Urząd Kontroli Danych (Data Inspection) i/lub inne oficjalne władze.

Należy dążyć do rozstrzygania sporów dotyczących wpływu, zakresu i zastosowania niniejszej umowy na drodze negocjacji pomiędzy stronami umowy. Jeżeli rozstrzygnięcie sporu jest niemożliwe do osiągnięcia, każda ze stron może żądać jego rozwiązania na drodze sądowej.