STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejszy dokument określa przyjęte przez NORSTAT standardowe warunki sprzedaży i płatności.


Płatność

Wszystkie akty sprzedaży przedstawione przez NORSTAT posiadają 14 dniowy okres odroczenia płatności bez pobierania odsetek. Nieterminowa płatność skutkuje dodatkowym obciążeniem w wysokości stopy referencyjnej + 8 punktów procentowych (rocznie). Duże projekty (> 15 000 EUR) będą fakturowane na zasadzie przedpłaty, przy czym 50% z uzgodnionej sumy będzie płatne w momencie podpisania kontraktu, a pozostałe 50% przy zakończeniu projektu lub przetransferowaniu danych. Istnieje możliwość fakturowania comiesięcznego, jeżeli projekt trwa ponad 2 miesiące, jednakże tylko na drodze porozumienia.

Wycena opiera się na kursie walutowym z dnia oferty. NORSTAT zastrzega sobie prawo do ponownej negocjacji / modyfikacji oferty, jeżeli kurs walutowy ulegnie zmianie o ponad 5% od daty przedstawionej oferty.

 

Rozszerzenie i ważność oferty

Wszystkie pisemne i ustne oferty przedstawione przez NORSTAT są ważne przez 1 miesiąc od daty ich przedstawienia, chyba, że zostało to uzgodnione inaczej. Wszystkie wykonane zadania wykraczające poza te, określone w pierwotnej ofercie, będą fakturowane na podstawie aktualnych stawek godzinowych NORSTAT w porozumieniu z klientem. NORSTAT zastrzega sobie prawo do ponownej negocjacji uzgodnionej ceny, jeżeli projekt ulegnie wydłużeniu lub oferta kupna została przygotowana w oparciu o brakujące lub niekompletne informacje od klienta.

 

Odwołanie lub opóźnienia

Przy odwołaniu uzgodnień związanych z projektem, klient zapłaci kwotę w wysokości 10% uzgodnionej ceny oraz zostanie obciążonymi rzeczywistymi kosztami poniesionymi do danej daty. Przy opóźnieniu projektu lub części projektu, doliczane będą dodatkowe koszty, które w związku z tym poniesie NORSTAT.

Dotyczy to również wszelkich dodatkowych kosztów, które powstaną w wyniku niewłaściwego doboru danych dostarczonych przez klienta.

 

Poufność

Strony zachowają obustronną poufność w odniesieniu do projektów, tajemnic handlowych, pomysłów i produktów. Dotyczy to również wszelkich informacji, które nie stanowią wiedzy ogólnodostępnej, ale są udostępnione drugiej stronie w związku z wykonywanym projektem.

 

Informacja o odpowiedzialności

Klient nie będzie pozyskiwać, zbierać, wykrywać, wykorzystywać ani ujawniać żadnych danych osobowych związanych z respondentami. Informacje umożliwiające identyfikację obejmują nazwy, adresy, lokalizacje geograficzne, numery telefonów, numery kont, informacje medyczne, numery licencji, numery pojazdów, identyfikatory urządzeń, identyfikatory dostawców internetowych, identyfikatory komputerów, numery seryjne, adresy URL, adresy IP, zdjęcia osobiste lub inne możliwe do zidentyfikowania obrazy, i każdy inny niepowtarzalny numer identyfikujący, cechę lub kod.

Klient gwarantuje, że żadne dane osobowe nie będą gromadzone za pomocą kwestionariuszy dostosowanych przez klienta, plików cookie umieszczonych przez klienta lub innych środków wdrożonych przez klienta w związku z usługami lub produktami dostarczanymi przez NORSTAT z zastrzeżeniem niniejszych warunków. Wszelkie pliki cookie, nadawane przez klienta podczas udziału w ankiecie na urządzeniach respondentów, będą wykorzystywane wyłącznie do optymalizacji doświadczeń użytkownika związanych z udziałem w badaniu, a nie do jakichkolwiek innych celów. Klient jest odpowiedzialny za poinformowanie respondentów, zgodnie z obowiązującym prawem, o umieszczeniu plików cookie, informacjach zbieranych przez pliki cookie oraz o celu w jakim będą one wykorzystane przez klienta. 

 

Prawa ustawowe

NORSTAT posiada wszelkie prawa ustawowe do ofert kupna i sprzedaży dla danego projektu, zaproponowanego przez NORSTAT, nie włączając w to uzgodnionej opłaty za związaną z nim pracę. Takie oferty kupna i sprzedaży są chronione prawem przed ich możliwym wykorzystaniem przez konkurentów NORSTAT.

Wszystkie dane, kwestionariusz, powiązane z tym analizy i raporty pozostają własnością klienta. Wyjątek stanowią badania konsorcjalne lub ujednolicone produkty i projekty, do których NORSTAT posiada prawa patentowe.

Metody analityczne, środki techniczne i systemy komputerowe zastosowane w danym projekcie nie należą do klienta, a klient nie posiada do żadnego z nich wyłącznych praw. Obejmuje to projekt i szatę graficzną raportów online, portali internetowych klienta, formularzy i raportów.

 

Publikacje

W momencie opublikowania wyników projektów ukończonych przez NORSTAT, wymaga się podania zarówno nazwy klienta, jak i nazwy firmy NORSTAT. Należy zauważyć, że szczególnie ważne jest opublikowanie możliwych zastrzeżeń i wątpliwości dotyczących limitu doboru badanych próbek w odniesieniu do badań internetowych.

Jeżeli opublikowane zostaną niepoprawne liczby lub fragmenty wprowadzające w błąd, NORSTAT zastrzega sobie prawo do publikacji wyników z tego samego badania w celu przedstawienia bardziej odpowiedniej i neutralnej informacji.

 

Odszkodowanie

NORSTAT nie jest ograniczony możliwymi błędami w ofercie sprzedaży, które są przyjęte, jako oczywiste przez obie strony. Takie błędy są przedmiotem natychmiastowej wymiany informacji bez nieuzasadnionej zwłoki. W przypadku pojawienia się błędów w wynikach raportów z powodu niepoprawnych danych, list wyboru, itd., dostarczonych przez klienta, NORSTAT wprowadzi poprawki na koszt klienta.

W przypadku pojawienia się z winy NORSTAT błędów w wynikach badań lub raportach, zobowiązania NORSTAT ograniczają się do wprowadzenia poprawek, których kosztami nie obciąża się klienta. Oprócz ww., Krajowe Prawo Handlowe (National Trade Law), reguluje kwestie odszkodowań i ogólnej naprawy błędów.

Pod żadnym warunkiem NORSTAT nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe poniesione przez klienta w rezultacie wykorzystania przez niego danych lub wyników badań zebranych przez NORSTAT.

 

Siła wyższa

NORSTAT nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie spowodowane zdarzeniami powstały z powodu klęsk żywiołowych, interwencji rządowych, nałożonego embargo, strajków, problemów z siłą roboczą, usterek sprzętowych, pogody, trendów rynkowych lub wszelkich innych przyczyn, na których działanie NORSTAT nie ma wpływu.

 

Rozstrzyganie sporów

Zarówno klient, jak i NORSTAT są zobowiązani do przestrzegania zasad etycznych, jak i wytycznych opublikowanych przez ESOMAR. Klient musi wiedzieć, że NORSTAT jest zobowiązany działać w ramach wytycznych przedstawionych przez Urząd Kontroli Danych (Data Inspection) i/lub inne oficjalne władze.

Należy dążyć do rozstrzygania sporów dotyczących wpływu, zakresu i zastosowania niniejszej umowy na drodze negocjacji pomiędzy stronami umowy. Jeżeli rozstrzygnięcie sporu jest niemożliwe do osiągnięcia, każda ze stron może żądać jego rozwiązania na drodze sądowej.